Association Between Level of Hepatitis D Virus RNA at Week 24 of Pegylated Interferon Therapy and Outcome

Η χρόνια ηπατίτιδα Δ (ΧΗΔ) αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας. Όπως είναι γνωστό, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπευτική αγωγή είναι η ιντερφερόνη, ενώ σύμφωνα με κάποια δεδομένα είναι πιθανό η παρατεταμένη αγωγή (πέραν του έτους) να είναι πιο αποτελεσματική. Μέχρι τώρα δεν έχουν περιγραφεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας προγνωστικοί παράγοντες ανταπόκρισης

Λεπτομέρειες

Bacterial infection in compensated viral cirrhosis impairs 5-year survival (ANRS CO12 CirVir prospective cohort).

Οι βακτηριακές λοιμώξεις (ΒΛ) αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας, άρσης αντιρρόπησης και θανάτου στους κιρρωτικούς ασθενείς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος ΒΛ από πολυανθεκτικά στελέχη (MDR) αυξάνει την πιθανότητα επιδείνωσης της ηπατικής λειτουργίας.

Λεπτομέρειες

Interferon-free therapy for genotype 1 hepatitis C in liver transplant recipients

Η υπότροπη της λοίμωξης από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) μετά από τη μεταμόσχευση ήπατος σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση του μοσχεύματος και του ασθενούς. Η επίτευξη μόνιμης ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) με τη χορήγηση αντιικής αγωγής βελτιώνει την επιβίωση. Με βάση όμως το γεγονός ότι οι θεραπείες που βασίζονται στη χορήγηση ιντερφερόνης έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα

Λεπτομέρειες

Presence of diabetes mellitus and steatosis is associated with liver stiffness in a general population: The Rotterdam study

Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί ο επιπολασμός και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ηπατική ίνωση στο γενικό πληθυσμό. Ο προσδιορισμός της ηπατικής ίνωσης έγινε μέσω της ελαστογραφίας ήπατος σε μια μεγάλη και καλά χαρακτηρισμένη σειρά ατόμων με ηλικία ≥45 έτη στα πλαίσια της μελέτης Rotterdam.

Λεπτομέρειες

Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicenter, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study.

H μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (ΜΑΣΗ) αποτελεί σήμερα την συχνότερη μορφή χρόνιας ηπατοπάθειας στο δυτικό κόσμο και ολοένα αυξανόμενη ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος

Λεπτομέρειες

Outcomes Including Liver Histology After Liver Transplantation for Chronic Hepatitis B Using Oral Antiviral Therapy Alone

Η έκβαση ασθενών με HBV λοίμωξη μετά από μεταμόσχευση ήπατος χωρίς τη χορήγηση υπερανόσου γ-σφαιρίνης (HBIG) δεν είναι ακόμα καλά τεκμηριωμένη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της έκβασης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα B (XHB) οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν λαμβάνοντας μόνο από του στόματος αντιική αγωγή. Αναλύθηκαν οι βιοψίες ήπατος που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα >3 μηνών μετά τη μεταμόσχευση σε διαδοχικούς ασθενείς με ΧΗΒ από το 2003 έως το 2012.

Λεπτομέρειες

Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

Λεπτομέρειες

Association Between Level of Hepatitis B Surface Antigen and Relapse After Entecavir Therapy for Chronic Hepatitis B Virus Infection

Τα επίπεδα του HBsAg στον ορό έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει δειχθεί ότι το ύψος αυτών των επιπέδων κατά τη διακοπή θεραπείας με λαμιβουδίνη μπορεί να προβλέψει την κάθαρση του HBsAg. Καθώς η δυνατότητα ασφαλούς διακοπής της αντιικής αγωγής με νουκλεοσ(τ)ικά ανάλογα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών υποτροπής μετά από διακοπή

Λεπτομέρειες

Changing incidence patterns of hepatocellular carcinoma among age groups in Taiwan

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίπτωση και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην Ταιβάν 20-30 χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεδομένα για νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά ΗΚΚ από το 2003 έως το 2011 συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασμάτων της Ταιβάν.

Λεπτομέρειες