Outcomes Including Liver Histology After Liver Transplantation for Chronic Hepatitis B Using Oral Antiviral Therapy Alone

Η έκβαση ασθενών με HBV λοίμωξη μετά από μεταμόσχευση ήπατος χωρίς τη χορήγηση υπερανόσου γ-σφαιρίνης (HBIG) δεν είναι ακόμα καλά τεκμηριωμένη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της έκβασης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα B (XHB) οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν λαμβάνοντας μόνο από του στόματος αντιική αγωγή. Αναλύθηκαν οι βιοψίες ήπατος που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα >3 μηνών μετά τη μεταμόσχευση σε διαδοχικούς ασθενείς με ΧΗΒ από το 2003 έως το 2012.

Λεπτομέρειες

Αποτελέσματα κρίσεως ερευνητικών πρωτοκόλλων για χρηματοδότηση από την ΕΕΜΗ

Έπειτα από την εισηγητική βαθμολογία ανεξάρτητων κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος αποφάσισε ομόφωνα τη χρηματοδότηση των παρακάτω ερευνητικών προσπαθειών :

Λεπτομέρειες

Association Between Level of Hepatitis B Surface Antigen and Relapse After Entecavir Therapy for Chronic Hepatitis B Virus Infection

Τα επίπεδα του HBsAg στον ορό έχουν συγκεντρώσει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ άλλων, έχει δειχθεί ότι το ύψος αυτών των επιπέδων κατά τη διακοπή θεραπείας με λαμιβουδίνη μπορεί να προβλέψει την κάθαρση του HBsAg. Καθώς η δυνατότητα ασφαλούς διακοπής της αντιικής αγωγής με νουκλεοσ(τ)ικά ανάλογα σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, ο καθορισμός προγνωστικών δεικτών υποτροπής μετά από διακοπή

Λεπτομέρειες

Changing incidence patterns of hepatocellular carcinoma among age groups in Taiwan

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την επίπτωση και τα χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην Ταιβάν 20-30 χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού. Δεδομένα για νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά ΗΚΚ από το 2003 έως το 2011 συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασμάτων της Ταιβάν.

Λεπτομέρειες

Changing Nomenclature for PBC: From ‘Cirrhosis’ to ‘Cholangitis’

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) [primary biliary cirrhosis (PBC)], περιγράφηκε από τους Addison-Gull το 1851 και από τον Hanot το 1876. Οι MacMahon και Thannhauser, εκατό χρόνια αργότερα, συσχέτισαν την κίρρωση του ήπατος με την φλεγμονώδη καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χολαγγείων.

Λεπτομέρειες

Ursodeoxycholic acid inhibits hepatic cystogenesis in experimental models of polycystic liver disease.

Η πολυκυστική νόσος ήπατος είναι μιακληρονομική πάθηση, χαρακτηριζόμενη από προοδευτικό πολλαπλασιασμό χολικών κυστών. Παθοφυσιολογικά, η ελάττωσης του ενδοκυττάριου ασβεστίου οδηγεί σε μετατροπή των χολαγγειοκυττάρων σε χολαγγειοκύστεις με επακόλουθη την υπερπλασία αυτών.

Λεπτομέρειες

Diabetes as a risk factor for hepatic encephalopathy in cirrhosis patients

Η παρούσα μελέτη διερευνά την πιθανή συσχέτιση του σακχαρώδους διαβήτη με την αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε κιρρωτικούς ασθενείς. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα των τριών τυχαιοποιημένων μελετών, οι οποίες εξέταζαν την δράση της σαταβαπτάνης (satavaptan), ανταγωνιστή υποδοχέων της βαζοπρεσσίνης, που δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας σε ασθενείς με κίρρωση και ασκίτη.

Λεπτομέρειες

Improvement of liver function parameters in advanced HCV-associated liver cirrhosis by IFN-free antiviral therapies

Τα νεότερα, αμέσως δρώντα αντιικά φάρμακα (direct acting antivirals, DAAs) έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (hepatitis C virus, HCV) στερούνται σοβαρών παρενεργειών και γι αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει σαφές αν η κάθαρση του HCV σε αυτούς τους ασθενείς μπορεί ταυτόχρονα να οδηγήσει και σε σημαντική βελτίωση της ηπατικής τους λειτουργίας.

Λεπτομέρειες

Diabetes and prediabetes in patients with hepatitis B residing in North America

Είναι γνωστό ότι ο συνυπάρχων σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) επιταχύνει την εξέλιξη της υποκείμενης ηπατικής νόσου και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν ο καθορισμός των παραγόντων που σχετίζονται με την παρουσία ΣΔ και των διαταραχών της γλυκόζης νηστείας (προδιαβήτη) σε μία μεγάλη πολυεθνική ομάδα ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ).

Λεπτομέρειες