Longterm clinical and radiological follow-up of living liver donors

Παρόλο που οι βραχυχρόνιοι κίνδυνοι της ηπατεκτομής σε ζώντες δότες ηπατικού μοσχεύματος είναι γνωστοί, οι πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια επίδραση αυτής είναι λίγες. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν μέσω συστηματικής μακροχρόνιας παρακολούθησης των υγιών δοτών να ελεγχθούν για την τυχόν εμφάνιση μη αναμενόμενων συνεπειών. Εκτιμήθηκαν δότες μετά από το πρώτο έτος από την ηπατεκτομή και εκτιμήθηκαν μέσω αντικειμενικής

Λεπτομέρειες

Ustekinumab for patients with primary biliary cholangitis who have an inadequate response to ursodeoxycholic acid: A proof-of-concept study

Η οδός της ιντερλευκίνης 12 (IL-12) έχει συσχετιστεί με την παθογένεια της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας (PBC). Η παρούσα πολυκεντρική (open-label) εργασία μελέτησε το μονοκλωνικό αντίσωμα anti-IL12/23, ustekinumab (90 mg υποδορίως τις εβδομάδες 0, 4 και ακολούθως κάθε 8 εβδομάδες έως την εβδομάδα 20) σε ασθενείς με PBC και μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε θεραπεία με UDCA

Λεπτομέρειες

Liver stiffness in nonalcoholic fatty liver disease: A comparison of Supersonic Shear Imaging, Fibroscan, and ARFI with liver biopsy

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με τις μεθόδους supersonic shear imaging (SSI), Fibroscan & acoustic radiation force impulse (ARFI) σε μία σειρά ασθενών με NAFLD

Λεπτομέρειες

Severe alcoholic relapse after liver transplantation: What consequences on the graft? A study based on liver biopsies analysis

Η αλκοολική νόσος του ήπατος (alcoholic liver disease, ALD), αποτελεί σημαντική ένδειξη ηπατικής μεταμόσχευσης, αλλά 20% των ασθενών υποτροπιάζουν σε νέα σοβαρή χρήση αλκοόλ. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμήσει την επίδραση της υποτροπής σημαντικής χρήσης αλκοόλ στο ηπατικό μόσχευμα

Λεπτομέρειες

Treatment of chronic hepatitis D with the entry inhibitor myrcludex B – first results of a Phase Ib/IIa study

Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με χρόνια συλλοίμωξη από ιούς ηπατίτιδας Β (HBV) και ηπατίτιδας Δ (HDV) περιορίζονται σε μακροχρόνια χορήγηση της ιντερφερόνης άλφα, η οποία σπάνια επιτυγχάνει την ίαση. Το Myrcludex B είναι ο πρώτος στην κατηγορία..

Λεπτομέρειες

Unexpected early tumor recurrence in patients with hepatitis C virus –related hepatocellular carcinoma undergoing interferon-free therapy: a note of caution

Η επιτυχία των άμεσα δρώντων αντι-ιικών φαρμάκων (DAAs) κατά της ηπατίτιδας C είναι ένα σημαντικό άλμα στην ηπατολογία. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την επίδραση της εξάλειψης της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με ιστορικό ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ).

Λεπτομέρειες

Peginterferon add-on results in more HBsAg decline compared to monotherapy in HBeAg-positive chronic hepatitis B patients

Η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PEG-IFN) έχει την ικανότητα μείωσης της ενδοηπατικής δεξαμενής του cccDNA του ιού της ηπατίτιδας Β επιτυγχάνοντας την ανοσολογική του επιτήρηση. Αντίθετα τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα (NAs) έχουν άμεση αντιιική δράση μέσω της αναστολής του ιικού πολλαπλασιασμού.

Λεπτομέρειες

An empirical broad spectrum antibiotic therapy in health-care–associated infections improves survival in patients with cirrhosis: A randomized trial

Η έγκαιρη διάγνωση και ορθή αντιμετώπιση των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ασθενείς είναι κεφαλαιώδους σημασίας λόγω της υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας των λοιμώξεων αυτών. Οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια βαίνουν αυξανόμενες στις νοσηλευτικές μονάδες. Πολλές φορές οι νοσοκομειακές λοιμώξεις…

Λεπτομέρειες

Sorafenib or placebo plus TACE with doxorubicin-eluting beads for intermediate stage HCC: The SPACE trial.

Ο ενδοαρτηριακός εμβολισμός με σφαιρίδια έκλουσης δοξορουβικίνης (DEB-TACE) ενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνο (ΗΚΚ) ενδιάμεσου σταδίου (σταδίου B) σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Βαρκελώνης (BCLC). Ο αναστολέας των κινασών sorafenib αυξάνει την επιβίωση των ασθενών με

Λεπτομέρειες