Assessing the Durability of Entecavir-Treated Hepatitis B Using Quantitative HBsAg

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ευθυνόμενη για 30% των περιπτώσεων κίρρωσης και περίπου ήμισυ των περιπτώσεων ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ). Οι σημερινοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης [νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα, NAs],

Λεπτομέρειες

Effectiveness of Sofosbuvir, Ledipasvir/Sofosbuvir, or Paritaprevir/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir Regimens for Treatment of Patients with Hepatitis C in the Veterans Affairs National Health Care System

H νέα γενιά αντιικών φαρμάκων με απ’ ευθείας δράση (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C (XHC). Με την εξαίρεση συγκεκριμένων υποπληθυσμών (π.χ. ασθενείς με λοίμωξη γονότυπου 3, κιρρωτικοί) η αποτελεσματικότητα των DAAs

Λεπτομέρειες

Therapeutic outcome of 6198 interferon-naive Egyptian patients with chronic hepatitis C: a real-life experience and lessons to be learned in DAAs’ era

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει υψηλή ενδημικότητα στην Αίγυπτο αφού σχεδόν το 9.8% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα C και μάλιστα στο 91% από γονότυπο 4. Πρόκειται για μελέτη καθημερινής πρακτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τις δυσκολίες στη θεραπεία naïve ασθενών με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PefIFN)

Λεπτομέρειες

Complete hepatitis B virus prophylaxis withdrawal in hepatitis B surface antigen–positive liver transplant recipients after longterm minimal immunosuppression

Ποικίλες προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί έναντι της υποτροπής της HBV λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Η σύγχρονη τάση είναι η διακοπή της χρήσης υπερανόσου γάμμα σφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β (HBIG) και η συνέχιση με από του στόματος νουκλεοσ(τ)ιδικών αναλόγων μετά τη μεταμόσχευση ήπατος

Λεπτομέρειες

Nonabsorbable disaccharides for hepatic encephalopathy: A systematic review and meta-analysis

Οι μη απορροφήσιμοι δισακχαρίτες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (ΗΕ) από το 1966. Ωστόσο, από μία ανασκόπηση το 2004 (Cochrane Review) δεν προέκυψαν ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε να προταθεί η χρήση τους.

Λεπτομέρειες

Early outpatient follow-up and 30-day outcomes in patients hospitalized with cirrhosis

Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο έχει αποτελέσει το στόχο προσπαθειών σε διάφορες παθήσεις, με την πρώιμη εκτίμηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία άμεσα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο να έχει προταθεί ως ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξή του. Ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό κατά πόσο η πρώιμη εκτίμηση των κιρρωτικών ασθενών αναστέλλει τις επανεισαγωγές ή βελτιώνει την έκβασή τους. Στην….

Λεπτομέρειες

Bone mineral density predicts posttransplant survival among hepatocellular carcinoma liver transplant recipients

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) αποτελεί κοινή ένδειξη για ηπατική μεταμόσχευση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι χαρακτηριστικά της σύστασης του ανθρωπίνου σώματος επηρεάζουν ισχυρά τη θνητότητα μετά τη μεταμόσχευση. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της σύστασης …..

Λεπτομέρειες

Effects of Εradicating Hepatitis C Virus Infection in Patients with Cirrhosis Differ With Stage of Portal Hypertension

Είναι γνωστό πως η επίτευξη σταθερής ιολογικής ανταπόκρισης (SVR) σχετίζεται με βελτίωση των ιστολογικών και κλινικών παραμέτρων της χρόνιας ηπατοπάθειας από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), οδηγώντας σε σημαντική μείωση της σχετιζόμενης με το ήπαρ θνητότητας και της ανάγκης για μεταμόσχευση ήπατος. Ωστόσο, ο κίνδυνος μακροχρόνιων συμβάντων συμπεριλαμβανομένου του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) δεν φαίνεται να εξαλείφεται

Λεπτομέρειες

Tenofovir to Prevent Hepatitis B Transmission in Mothers with High Viral Load

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας με δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές, ήτοι κίρρωση και ηπατοκυτταρικός καρκίνος. Η μακροχρόνια θεραπεία με νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα αναχαιτίζει την πρόοδο της HBV ηπατοπάθειας, ωστόσο η κάθαρση του ιού συμβαίνει σπάνια. Συνεπώς, η πρόληψη της μετάδοσης του ιού θα πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο για την

Λεπτομέρειες

Statins Reduce the Risk of Cirrhosis and Its Decompensation in Chronic Hepatitis B Patients: A Nationwide Cohort Study

Πρόκειται για αναδρομική μελέτη από την Taiwan για τη διερεύνηση του ρόλου των στατινών στην εμφάνιση κίρρωσης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ που ελάμβαναν αγωγή με στατίνη και 6.453 ασθενείς με ΧΗΒ χωρίς στατίνη. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς χωρίς στατίνη είχαν σε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό κίρρωση

Λεπτομέρειες