ΝorUrsodeoxycholic acid improves cholestasis in primary sclerosing cholangitis.

Για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς σκληρυντικής χολαγγειΐτιδας (ΠΣΧ) κανένα φάρμακο δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό έως τώρα και η μεταμόσχευση ήπατος παραμένει η μοναδική θεραπευτικά επιλογή σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Το 24-nor-ουρσοδεοξυχολικό οξύ (norUDCA) είναι C23 ομόλογο του UDCA

Λεπτομέρειες

Efficacy and Safety of Direct Acting Antivirals for the Treatment of Mixed Cryoglobulinemia

Η μικτή κρυοσφαιριναιμία (ΜΚ) έχει στενή συσχέτιση με τη χρόνια ηπατίτιδα C (ΧΗC) και είναι αποτέλεσμα της ανοσολογικής διέγερσης των Β κυττάρων από τη χρόνια λοίμωξη. Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική αγγειίτιδα (μικτή κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα-ΜΚΑ) με δερματικές,

Λεπτομέρειες

Low-Level Viremia and the Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Patients Receiving Entecavir Treatment

Η μακροπρόθεσμη κλινική επίπτωση της χαμηλού επιπέδου ιαιμίας (low-level viremia- LLV <2000 IU/mL) δεν είναι γνωστή. Ως εκ τούτου, δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν η ανάπτυξη LLV κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με εντεκαβίρη απαιτεί αλλαγή της θεραπείας. Έγινε αναδρομική μελέτη 875 HBV πρωτοθεραπευόμενων ασθενών (μέση ηλικία 47.7 έτη, άρρενες= 564 [65.5%], κίρρωση= 443[50.6%])

Λεπτομέρειες

Double-Blind Randomized Controlled Trial of the Routine Perioperative Use of Terlipressin in Adult Living Donor Liver Transplantation

Η περιεγχειρητική χορήγηση της τερλιπρεσσίνης (Tp) κατά τη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντες δότες (Living Donor Liver Transplantation-LDLT) έχει φανεί ότι μειώνει τις διεγχειρητικές πυλαίες πιέσεις και βελτιώνει τη νεφρική λειτουργία. Ο ρόλος και η ασφάλειά της δεν έχει ποτέ εκτιμηθεί σε μία διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη

Λεπτομέρειες

Evaluation of Hepatitis B Reactivation Among 62,920 Veterans Treated With Oral Hepatitis C Antivirals

Η επανεργοποίηση της HBV λοίμωξης έχει αναφερθεί σε HCV ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με DAA. Ο συνολικός κίνδυνος για τους ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή παρελθούσα HBV λοίμωξη στα πλαίσια των DAA παραμένει άγνωστος. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός της επανεργοποίησης της HBV λοίμωξης μεταξύ βετεράνων που έλαβαν θεραπεία με DAA.

Λεπτομέρειες

Negativization of Viremia Prior to Liver Transplant Reduces Early Allograft Dysfunction in Hepatitis C–Positive Recipients

Αν και η πρώιμη δυσλειτουργία του αλλομοσχεύματος επιδρά αρνητικά στην επιβίωση από τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση ήπατος (liver transplantation-LT), οι άμεσα δρώντες αντιικοί παράγοντες (direct acting antiviral agents-DAAs) έχουν φέρει επανάσταση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C. Οι ερευνητές μελέτησαν τον ορισμό της πρώιμης δυσλειτουργίας του αλλομοσχεύματος που προβλέπει καλύτερα την εντός 90 ημερών απώλεια μοσχεύματος και αναγνώρισαν παράγοντες κινδύνου πρώιμης δυσλειτουργίας….

Λεπτομέρειες

Drug-induced liver injury: recent advances in diagnosis and risk assessment

Η φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα (Drug Induced Liver Injury-DILI), αποτελεί τη συχνότερη αιτία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (Acute Liver Failure-ALF) σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και τη συχνότερη αιτία απόσυρσης φαρμάκου από την αγορά.

Λεπτομέρειες

Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial

Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (HKK) αποτελεί την 3η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως με πάνω από μισό εκατομμύριο νέες διαγνώσεις ανά έτος. Παρά την εφαρμογή πρωτόκολλων επιτήρησης, σημαντικό ποσοστό (30-60%) διαγνώσεων ΗΚΚ στην κλινική πράξη αφορά σε προχωρημένα στάδια, καθιστώντας

Λεπτομέρειες