Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48 & Μεσογείων, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11526.

 

 

Άρθρο 2ο

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος, θα αναφέρεται στη συνέχεια, με τα αρχικά της γράμματα Ε.Ε.Μ.Η.

 

 

Άρθρο 3ο

Σκοποί της Ε.Ε.Μ.Η. είναι:

Η ανάπτυξη της μελέτης και έρευνας των παθήσεων του ήπατος από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό.

Η συνεργασία με την “EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER” και με ομοειδείς Ενώσεις άλλων χωρών.

Η προβολή της Ελληνικής Ηπατολογίας στο Εξωτερικό.

Η οργάνωση και συμμετοχή των μελών της σε διαλέξεις, συζητήσεις, συνέδρια, με πρωτοβουλία της ή με συνεργασία με άλλες συγγενείς επιστημονικές ενώσεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

 

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 4ο

Τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. μπορεί να είναι ειδικευμένοι ιατροί ή επιστήμονες συγγενών κλάδων, που ασχολούνται με παθήσεις του ήπατος.

Τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. απαρτίζουν τη Γενική της Συνέλευση (Γ.Σ.) και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., βιογραφικό και δύο συστατικές επιστολές μελών της Εταιρείας. Το Δ.Σ., αφού εξετάσει την αίτηση, το βιογραφικό του αιτούντος και τις συστατικές επιστολές, αποφασίζει ομόφωνα, την αποδοχή ή μη της αίτησης με κύριο κριτήριο το ενδιαφέρον του αιτούντος για τις παθήσεις του ήπατος. Καθίσταται έτσι τακτικό μέλος της Ε.Ε.Μ.Η. και έχει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του τακτικού μέλους. Η Γ.Σ. ενημερώνεται για τα νέα μέλη της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατά τον απολογισμό του.

Ομότιμο μέλος της ΕΕΜΗ μπορεί να γίνει όποιο τακτικό μετά την παρέλευση των 67 του χρόνων, εφόσον το επιθυμεί.

Δόκιμο μέλος της ΕΕΜΗ μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ειδικευόμενος ιατρός με ενδιαφέρον στα νοσήματα του ήπατος, το οποίο θα αποδεικνύεται με δύο συστατικές επιστολές. Μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας, το δόκιμο μέλος μπορεί να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Το ΔΣ, αφού εξετάσει την αίτηση, αποφασίζει ομόφωνα την αποδοχή ή μη αυτής με κύριο κριτήριο το ενδιαφέρον και την ενασχόληση του αιτούντος με τα νοσήματα του ήπατος.

Τα ομότιμα και τα δόκιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές στην εταιρεία και συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕΜΗ, συμπεριλαμβανομένης της Γ.Σ., όπου όμως δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 5ο

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα  :

α) Να λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ. και να ελέγχουν τις πράξεις ή παραλείψεις του Δ.Σ. και των εκάστοτε επιτροπών.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

γ) Να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις επί παντός θέματος, το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία και αφορά τους σκοπούς της Ε.Ε.Μ.Η.

 

Άρθρο 6ο

Όλα τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. και να επιμελούνται την προώθηση του έργου της Ε.Ε.Μ.Η. Για την συμμετοχή στις Γ.Σ., απαιτείται το μέλος να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ε.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το καταστατικό. Τυχόν παράβαση του κανόνα τούτου, καθιστά ακυρώσιμη τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 7ο

Όλα τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από την Ε.Ε.Μ.Η., αφού το γνωστοποιήσουν εγγράφως με δήλωση στο Δ.Σ. Οφείλουν όμως να καταβάλουν τις εισφορές τους μέχρι το τέλος του λογιστικού έτους.

 

Άρθρο 8ο

Τα τακτικά μέλη διαγράφονται εάν δεν εκπληρώσουν τις εισφορές τους προς την Ε.Ε.Μ.Η. επί 4  συνεχή χρόνια.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το μέλος να καταβάλει τις εισφορές, δίνοντάς του εύλογη προθεσμία, μετά την παρέλευση της οποίας αποφασίζει τη διαγραφή.

Η απόφαση της διαγραφής  μέλους  λόγω μη καταβολής εισφορών μπορεί να αρθεί με απόφαση του Δ.Σ., μετά την καταβολή όλων των οφειλομένων εισφορών.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Άρθρο 9ο

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Ε.Μ.Η., ανεξάρτητα από την προβλεπομένη τυχόν άλλη νομική κύρωση κατά του υπαιτίου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα έναντι της Ε.Ε.Μ.Η., το οποίο επισύρει πειθαρχική κύρωση σε βάρος του. Πειθαρχικό παράπτωμα είναι και η παράβαση δεοντολογικών διατάξεων του ιατρικού κώδικα.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι :

α) Επίπληξη.

β) Διαγραφή του υπαιτίου από την Ε.Ε.Μ.Η.

Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται, χωρίς να προηγηθεί  κλήση σε απολογία του ενδιαφερομένου.

Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει μόνο την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.

Η Γ.Σ. μπορεί να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές.

Για να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση από δύο τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Μ.Η. ή ένα μέλος του Δ.Σ., στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η παράβαση. Το Δ.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέλος το περιεχόμενο της αίτησης λήψης πειθαρχικής ποινής και να το καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του, σε προθεσμία όχι μικρότερη των 5 ημερών. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. έχει δικαίωμα είτε να επιβάλλει το ίδιο την πειθαρχική ποινή της επίπληξης με αιτιολογημένη απόφαση, είτε να εισηγηθεί προς την Γ.Σ. την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής ή την απαλλαγή του αναφερομένου μέλους.

Στην περίπτωση που το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. τη διαγραφή του μέλους, έχει δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι την σύγκληση της Γ.Σ.

Η Γ.Σ., είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την επιβολή πειθαρχικής ποινής της διαγραφής με αιτιολογημένη απόφαση. Στη Γ.Σ. πρέπει υποχρεωτικά να κληθεί το υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλος, ενώ στα θέματα της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ως θέμα η πρόταση επιβολής πειθαρχικής ποινής.

Η Γ.Σ. αποφασίζει το είδος της πειθαρχικής ποινής που θα επιβάλλει, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του Δ.Σ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 10ο

Την ΕΕΜΗ διοικεί Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία έχουν θητεία 4 ετών. Αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία στην τακτική Γ.Σ. (εκλογική), που συγκαλείται την άνοιξη κάθε δεύτερου έτους στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγονται τη μία διετία 3 μέλη και την επόμενη διετία 2 μέλη  του Δ.Σ.

 

Άρθρο 11ο

Η θητεία του κάθε Δ.Σ. αρχίζει από την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Μαίου του μεθεπομένου έτους. Μετά τις αρχαιρεσίες και μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τα νεοεκλεγέντα μέλη μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων δεν έχει λήξει η θητεία. Τα 5 αυτά μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με  ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία της εταιρείας.

Αντιπρόεδρος εκλέγεται κάθε φορά για μία διετία ένα από τα νεοεκλεγέντα μέλη. Την επομένη διετία της θητείας του, ο Αντιπρόεδρος γίνεται αυτοδικαίως Πρόεδρος.

Το νέο Δ.Σ. καλεί, μέσα σε 8 ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, το παλαιό Δ.Σ. να παραδώσει σε αυτό το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου, με βάση πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Μέχρι την ανάληψη της Διοίκησης από το νέο Δ.Σ. εξακολουθεί το παλαιό να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός εάν τούτο αντιτίθεται σε περιοριστική απόφαση της Γ.Σ., οπότε η διαχείριση διεξάγεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε μέλος του Δ.Σ, το οποίο δεν αποδέχεται την εκλογή του ή απέχει των καθηκόντων του αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν μετά από απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν μέλος, το οποίο καλείται με μέριμνα του Προέδρου. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται από τον εκλεγέντα αντιπρόεδρο. Στην περίπτωση αυτή, εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος. Η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ., δύναται να γίνει μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, οπότε τότε καλείται νέα εκλογική Γ.Σ.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο 12ο

Κατά την πρώτη εφαρμογή του καταστατικού αυτού, θα εκλεγούν 5 μέλη του Δ.Σ. Κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, αυτό το πρώτο Δ.Σ. θα εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Μετά την πάροδο της πρώτης διετίας, θεωρείται ότι λήγει η θητεία του Προέδρου και του ενός μέλους του Δ.Σ., που έλαβε κατά τις αρχαιρεσίες το μικρότερο κατά σειρά αριθμό σταυρών προτίμησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, στην εκλογική Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί δύο έτη μετά την πρώτη εκλογή, θα εκλεγούν 2 νέα μέλη του Δ.Σ., τα οποία μαζί με τα τρία εναπομείναντα μέλη της πρώτης εκλογής θα αποτελέσουν το Δ.Σ. Ο εκλεγείς κατά την πρώτη εκλογή Αντιπρόεδρος καθίσταται αυτοδικαίως Πρόεδρος και το νέο Δ.Σ. ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 11.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Άρθρο 13ο

Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Ε.Μ.Η. και τις υποθέσεις αυτής, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των Γ.Σ., συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση των πεπραγμένων, τον απολογισμό του λήξαντος και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Εγκρίνει κάθε απαιτούμενη δαπάνη και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο συνεπάγεται οποιαδήποτε νομική υποχρέωση της Εταιρείας.

Οι δικαιοπραξίες που έχουν γίνει από το Δ.Σ. μέσα στα όρια της εξουσίας του, δεσμεύουν την Εταιρεία.

Προς διευκόλυνσιν της δράσης του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, επίσης:

 Α) Επιτροπή Εκπαίδευσης αποτελούμενη από έξι (6) μέλη, από τα οποία μόνον δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Εκπαίδευσης ορίζεται για δύο (2) χρόνια,

Β) Επιτροπή Έρευνας αποτελούμενη από έξι (6) μέλη, από τα οποία μόνο δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Έρευνας ορίζεται για δύο (2) χρόνια,

Γ) Επιτροπή Ιστοσελίδας αποτελούμενη από έξι (6) μέλη, από τα οποία μόνο δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ιστοσελίδας ορίζεται για δύο (2) χρόνια,

Δ) Άλλες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μια επιτροπές.

Μέλη της Εταιρείας, δύνανται να ορίζονται ως μέλη Συντακτικών Επιτροπών Επιστημονικών Περιοδικών, μετά από πρόσκληση του Εκδότη τους.

 

Άρθρο 14ο

Μέλος του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί οποτεδήποτε Πρόεδρος δεν έχει δικαίωμα πλέον να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για να εκλεγεί στο Δ.Σ. Μέλος που εξελέγη στο Δ.Σ. μπορεί να ξαναθέσει υποψηφιότητα για να επανεκλεγεί στο Δ.Σ., μόνο αφού παρέλθουν 4 έτη από τη λήξη της θητείας του.

 

Άρθρο 15ο

α) Το Δ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον ανά δίμηνο και έκτακτα, όποτε είναι ανάγκη. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή με αίτηση δύο εκ των μελών του, όποτε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό.

β) Οι προσκλήσεις στα μέλη κοινοποιούνται από τον Πρόεδρο το αργότερο 5 μέρες πριν από τη συνεδρίαση και αναγράφονται σε αυτές τα θέματα προς συζήτηση.

γ) Το Δ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται 3 από τα μέλη αυτού, με συμμετοχή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

δ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Σε συνεδριάσεις Δ.Σ. με παρόντα μόνον 3 μέλη, οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ομόφωνες, διαφορετικά το θέμα θα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση  Δ.Σ.

 

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Ε.Μ.Η. σε κάθε Αρχή, σε οποιοδήποτε θέμα, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συγκαλεί Γ.Σ, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 17ο

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ε.Ε.Μ.Η., διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί το Πρωτόκολλο αυτής, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα της εταιρείας, τα βιβλία των πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., ως και το μητρώο των μελών. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κάθε είδους έγγραφα και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από Τα άλλα μέλη του Δ.Σ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 18ο

Ο ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της Ε.Ε.Μ.Η. και λογοδοτεί στο Δ.Σ. Επιμελείται των εισπράξεων με βάση διπλότυπες αποδείξεις και των πληρωμών με βάση εντάλματα και νόμιμα δικαιολογητικά. Τα διπλότυπα και τα εντάλματα προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο. Τηρεί βιβλίο Ταμείου.

Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα σε λογαριασμό στο όνομα της Ε.Ε.Μ.Η., κάθε ποσό πάνω από 1000 ευρώ. Ποσό μέχρι 1000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ., κρατεί ο ίδιος για την κάλυψη τρεχόντων εξόδων του συλλόγου. Για την ανάληψη ποσού από την Τράπεζα απαιτείται και η υπογραφή του Προέδρου.

Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. συντάσσει οικονομικό απολογισμό.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 19ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι διετής.

Η Ε.Ε. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. Στη Γ.Σ. εκλέγονται τρία τακτικά μέλη της Ε.Ε. και  τουλάχιστον δύο αναπληρωματικά.

Η Ε.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο του Ταμείου, των δαπανών και εισπράξεων και γενικά της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., την οποία ανακοινώνει στη Γ.Σ., στην οποία λογοδοτεί το Δ.Σ.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 20ο

Ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο της Ε.Ε.Μ.Η. είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της, η οποία αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γ.Σ. επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη γενική δραστηριότητα της Ε.Ε.Μ.Η., αποφασίζει την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ., τον ισολογισμό, μετά την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Δ.Σ. και όλων των επιτροπών ή άλλων οργάνων διοίκησης.

 

Άρθρο 21ο

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές γίνονται κάθε 2 χρόνια. Έκτακτες γίνονται μόνον όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή από το 1/5 των μελών της Ε.Ε.Μ.Η., τα οποία είναι ταμειακά εντάξει, και μόνο για θέματα, τα οποία αναγράφονται στην αίτηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει υποχρέωση σ’ αυτή την περίπτωση να καλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Οι προσκλήσεις για τη Γ.Σ., γίνονται γραπτά από τον Πρόεδρο και υπογράφονται και από το Γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για την αποστολή τους σε κάθε μέλος, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημέρα  της Γ.Σ. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της Συνέλευσης και τα θέματα προς συζήτηση. Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα του συνολικού αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συγκαλείται δεύτερη, επαναληπτική Γ.Σ. σε 8 μέρες από την πρώτη, η οποία θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με όσα μέλη είναι παρόντα.

Στην αρχή της Γ.Σ. εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας με  φανερή ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. που είναι σε απαρτία, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της Εταιρείας, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ένα εκ των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 Η Γ.Σ. δεν μπορεί να αποφασίζει για θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση των μελών, εκτός εάν αποφασίσουν τη συζήτησή του “παμψηφεί” οι παρόντες ή το υπερψηφίσουν τα 2/3 των παρόντων.

Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ.

 

Άρθρο 22ο

Κατά τη Τακτική Γ.Σ., το Δ.Σ., δια του Προέδρου του, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα, διαβάζεται ο απολογισμός, ο ισολογισμός και η έκθεση της Ε.Ε.

Μετά από αυτό, η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης από το Δ.Σ.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Άρθρο 23

Κάθε δεύτερο έτος το Δ.Σ., τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γ.Σ, στέλνει σε όλα τα μέλη της Εταιρείας, ανακοίνωση-πρόσκληση και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των υποψηφιοτήτων στο Δ.Σ., ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη Γ.Σ , ο Πρόεδρός της, ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία από την Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα τακτικά μέλη της ΕΕΜΗ που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και έχουν εγγραφεί στην εταιρεία τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Δημιουργείται ένα ψηφοδέλτιο με το σύνολο των υποψηφίων για το Δ.Σ., που αναγράφονται κατ” αλφαβητική σειρά επωνύμων και ένα ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους της Ε.Ε.

Κάθε εκλογέας δύναται να ψηφίσει μέχρι 1 υποψήφιο από τους αναγεγραμμένους στο έντυπο ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. και 1 υποψήφιο για την Ε.Ε.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η οποία διενεργείται με βάση τον πίνακα των παρόντων στη Γ.Σ. μελών, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Εκλέγονται οι δύο (ή τρεις) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι επόμενοι υποψήφιοι σε σειρά ψήφων εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Το αποτέλεσμα ανακοινώνει η εφορευτική επιτροπή στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και εκείνος προς το Σώμα.

Η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πίνακα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και πίνακα εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών της Ε.Ε. Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της και το παραδίδει με όλο το υλικό των αρχαιρεσιών στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Η

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

 

Άρθρο 24ο

Το Δ.Σ. διοργανώνει κάθε χρόνο Πανελλήνιο Συνέδριο που μπορεί να διεξάγεται σε διαφορετικές πόλεις. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ορίζεται από το Δ.Σ.

H Ε.Ε.Μ.Η. έχει αναλάβει από το έτος 2008 τη διενέργεια ετήσιας διημερίδας Ιογενούς Ηπατίτιδας Β και C. Η διημερίδα έχει τον τίτλο: «Διημερίδα Ηπατίτιδας Β και C: Στέφανος Χατζηγιάννης» και πραγματοποιείται στο πρώτο δίμηνο κάθε χρόνου.

Το Δ.Σ. μπορεί να διοργανώνει επίσης επιστημονικές συναντήσεις, ή εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Το Δ.Σ. μπορεί να απονέμει υποτροφίες εξωτερικού ή εσωτερικού σε μέλη της Ε.Ε.Μ.Η., μετά από προκήρυξη.

Το Δ.Σ. ενισχύει οικονομικά, μετά από κρίση, ερευνητικά προγράμματα μελών της Ε.Ε.Μ.Η., μετά από προκήρυξη.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 25ο

Πόροι του σωματείου είναι :

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που είναι 20 ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών, που είναι 20 ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γ.Σ.

γ) Δωρεές πάσης φύσης.

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 26ο

Το σωματείο διαλύεται:

α) Κατά πάντα χρόνο μετά από απόφαση Γ.Σ., η οποία συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό.

β) Όταν τα μέλη είναι λιγότερα από 20.

Σε περίπτωση διάλυσης η  περιουσία του σωματείου μετά την εκκαθάριση διατίθεται σε Κοινωφελές Ίδρυμα.

 

 Άρθρο 27ο

Η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη του Ήπατος έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει περιφερειακά τα αρχικά της και στο μέσο το έτος ίδρυσής της,1984.

 

Άρθρο 28ο

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 28 άρθρα, εγκρίθηκε όπως τροποποιήθηκε από την καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Μ.Η.

 

 

Αθήνα, 12.10.2017

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Παπαθεοδωρίδης                                                 Ευαγγ. Χολόγκιτας