Renal safety of intravenous gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging in patients awaiting liver transplantation

Η νεφρική δυλσειτουργία αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στους κιρρωτικούς ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κίνδυνο πρόκλησης νεφρικής βλάβης από τα ιωδιούχα σκιαγραφικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, είναι πολλές φορές ανάγκη να διενεργηθούν εναλλακτικές τεχνικές για την απεικόνιση του ήπατος σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι λήπτες ηπατικών μοσχευμάτων

Λεπτομέρειες

Efficacy of Obeticholic Acid in Patients With Primary Biliary Cirrhosis and Inadequate Response to Ursodeoxycholic Acid

Η πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ) αποτελεί χρόνιο χολοστατικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των μικρών ενδοηπατικών χοληφόρων οδηγώντας στην προοδευτική εγκατάσταση ίνωσης έως και την τελικού σταδίου ηπατοπάθεια και κίρρωση. To αρκτο-δεοξυχολικό οξύ (UDCA) αποτελεί σήμερα την μοναδική εγκεκριμένη και ευρέως αποδεκτή θεραπεία των ασθενώνμε ΠΧΚ.

Λεπτομέρειες

Combination of Tenofovir Disoproxil Fumarate and Peginterferon alfa-2a Increases Loss of Hepatitis B Surface Antigen in Patients with Chronic Hepatitis B

Η κάθαρση του αντιγόνου επιφανείας (HBsAg) αποτελεί τον ιδανικό στόχο της θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β (ΧΗΒ). Ωστόσο με τις εγκεκριμένες θεραπείες [πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (PegIFN) για ορισμένη διάρκεια ή νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα χορηγούμενα μακροχρονίως και ίσως δια βίου] ο στόχος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός αφού η πιθανότητα απώλειας του HBsAg είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Λεπτομέρειες

Tenofovir-based alternate therapies for chronic hepatitis B patients with partial virological response to entecavir

Τα νεώτερα αντιιικά νουκλεοτ(σ)ιδικά ανάλογα (NA) υψηλού γεννητικού φραγμού, εντεκαβίρη (ETV) και τενοφοβίρη (TDF) χαρακτηρίζονται από υψηλή αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Λεπτομέρειες

Interferon-free regimens for chronic hepatitis C overcome the effects of portal hypertension on virological responses.

Η κλίση πίεσης των ηπατικών φλεβών (hepatic venous pressure gradient, HVPG) αποτελεί ακριβή τρόπο εκτίμησης της πίεσης στην πυλαία φλέβα. Η βαρύτητα της πυλαίας υπέρτασης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ανταπόκρισης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C σε θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.

Λεπτομέρειες

Transarterial chemoembolization with drug-eluting beads is effective for the maintenance of the Milan-in status in patients with a small hepatocellular carcinoma

Ο ενδαρτηριακός χημειοεμβολισμός του ήπατος (transarterial chemoembolization,TACE) με σφαιρίδια που απελευθερώνουν φάρμακα αποτελεί την καθιερωμένη θεραπεία των ασθενών με ενδιάμεσου σταδίου (BCLC B) ηπατοκυτταρικό καρκίνο (HKK), αλλά και σε ασθενείς με ΗΚΚ πρώιμου σταδίου ως “γέφυρα” για την ηπατική μεταμόσχευση.

Λεπτομέρειες

The severity of steatosis influences liver stiffness measurement in patients with nonalcoholic fatty liver disease

Η επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης στη μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας (liver stiffness measurement, LSM) δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εκτίμησαν την επίδραση της βαρύτητας της στεάτωσης (όπως αυτή εκτιμήθηκε με υπερηχογράφημα και βιοψία ήπατος),.

Λεπτομέρειες

Downstaging hepatocellular carcinoma: A systematic review and pooled analysis.

Η μείωση του σταδίου του ηπατοκυταρικού καρκίνου (ΗΚΚ) μπορεί να κάνει εφικτή τη μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς που δεν πληρούν τα κριτήρια του Μιλάνου. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο βέλτιστο πρωτόκολλο, όπως επίσης δεν έχουν οριστεί επαρκώς ποιοι πρέπει να είναι οι τελικοί στόχοι της προσπάθειας μείωσης του σταδίου του ΗΚΚ.

Λεπτομέρειες

Long-term safety of oral nucleos(t)ide analogs for patients with chronic hepatitis B: A cohort study of 53,500 subjects.

Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης των από του στόματος νεότερων νουκλεοσ(τ)ιδικών (ΝΑ) αναλόγων για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β (ΧΗΒ) είναι καλά τεκμηριωμένη. Στη συγκεκριμένη εργασία οι συγγραφείς προσπαθούν να προσδιορίσουν τους κινδύνους από τους νεφρούς και τα οστά της μακροχρόνιας χορήγησης ΝΑ σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΧΗΒ στο Hong Kong μεταξύ 2000-2012

Λεπτομέρειες

Statin use and non-alcoholic steatohepatitis in at risk individuals

Η αυξημένη εναπόθεση ελεύθερης χοληστερόλης στο ήπαρ αποτελεί έναν από παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας. ΟΙ στατίνες ελαττώνουν τη σύνθεση της χοληστερόλης. Όπως, η επίδραση των στατινών στις ιστολογικές αλλοιώσεις της στεατοηπατίτδας δεν έχει διευκρινιστεί. Η παρούσα πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη είχε σκοπό να διευκρινίσει αυτό το ερώτημα.

Λεπτομέρειες