Αποτελέσματα από τις Κρίσεις των Ερευνητικών Πρωτοκόλλων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τις κρίσεις των ερευνητικών πρωτοκόλλων που θα χρηματοδοτηθούν για την διετία αυτή. Ακολουθούν οι τίτλοι και οι ερευνητικοί υπεύθυνοι των πρωτοκόλλων που θα λάβουν τη χρηματοδότηση των 15.000,00€ έκαστο.

Boceprevir With Peginterferon Alfa-2a–Ribavirin Is Effective for Previously Treated Chronic Hepatitis C Genotype 1 Infection

Πρόκειται για μελέτη φάσης 3 με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού Peg-Interferon alfa-2a, ribavirin και boceprevir σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C και γονότυπο 1 χωρίς ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία.

Alimentary Pharmacology and Therapeutics; 37(1-2)

C. Bunchorntavakul and K. R. Reddy. Herbal and dietary supplement hepatotoxicity:3–17 (Review article)   del Campo JA, Ampuero J, Rojas L, Conde M, Rojas Á, Maraver M, et al. Insulin resistance predicts sustained virological response to treatment of chronic hepatitis C independently of the IL28b rs12979860 polymorphism:74–80   Hu C-C, Lin C-L, Kuo Y-L, Chien C-H, Chen S-W,…

Τελικό πρόγραμμα και επιτυχόντες για το 6ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ενημερωθείτε για τη λίστα των επιτυχόντων οι οποίοι επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν το 6ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής τους από το ΔΣ της ΕΕΜΗ.