Περίπτωση ασθενούς (Φεβρουάριος 2017)

Ασθενής ηλικίας 65 ετών προσήλθε στα ΤΕΠ λόγω ήπιας διάτασης της κοιλιάς από μηνός και άτυπου κοιλιακού άλγους. Ο ασθενής έπασχε από κίρρωση λόγω χρόνιας ηπατίτιδας Β υπό εντεκαβίρη από 7ετίας με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες και σε πλήρη ιολογική καταστολή (μη ανιχνεύσιμο HBV DNA) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που παρακολουθείτο στο τακτικό ηπατολογικό…